WEALTHAFF

Laos Affiliate Marketing
ມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າແລະສ້າງລາຍໄດ້ຍ່າງອິດສະລະດວ້ຍການຕະຫລາດອອນລາຍ
ງານອອນລາຍທີກຳລັງມາແຮງທີ່ສຸດ ໃນປີ 2019

AFFILIATE

MARKETING

ເປັນງານປະຊາສຳພັນ,​ໂດຍການນຳ.​Linkໄປໂຄສະນາ

ເພື່ອໃຫ້ຄົນສົນໃຈເຂົ້າໄປຊື້ສິນຄ້າແລະບ່ວລິການ

HOW TO START

start

by Get E-book

ເລີມຕົ້ນງ່າຍໆ​ ໂດຍການມີຫນັ່ງສື

ຫນັ່ງສື E-book ເຫລັ້ມນີ້ຈະຊວ່ຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ກຽ່ວກັບການທຳ Affliate Marketing ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈ AffliateMarketing ຫລາຍຂຶ້ນ​ ແລະພ້ອມດ້ວຍວິທີການຂຽນ content ການພະລິດຫລືການສ້າງ Facebook​ YouTube​ ລວມເຖີງການການໂຄສະນາ

 

GET E-Book Now

ສັ່ງຊື້ຫນັງສືເພື່ອຮັບລະບົບAffiliate program Free ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 359

ຫຼືຈໍານວນ 650,000 ກີບ

ຫຼືຈ່າຍໂດຍຜ່ານການ

Visa Card / Master Card

ກົດປຸ່ມ  Buy Now ເພື່ອສັ່ງຊື້ຫນັງສື.

ໂອນເງີນເພື່ອສັ່ງຊື້ຫນັ່ງສື ໄດ້ທີ່

ສັ່ງຊື້ຫນັ່ງສື​ ​$75​ ໄດ້ທີ່
ເລກບັນຊີ
222-12-01-00301114-00
 ຫລືໂອນເງີນເກັບໄດ້ທີ່ 
ໂອນເງີນເພື່ອສັ່ງຊື້ຫນັ່ງສື​ 650,000 LAK​ ໄດ້ທີ່
ເລກບັນຊີ
222-12-00-00301114-001
Account Name
NANA VILASACK
ແຈ້ງການໂອນເງີນ ເພື່ອຮັບຫນັ່ງສື ແລະຮັບລະບົບ​
Wealthaff Elite Affiliate Program Free
Upload File
Max File Size 15MB
 

+66639670667

ແຈ້ງການໂອນເງີນດ່ວນຜ່ານ Whatapp

ຂ້ວມູນທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ
1. ຊື່.​ນາມສະກຸນ
2.  E-mail
3.  ເບີໂທລະສັບ
4.   Refferral  ID
5.  ຫລັກຖານການໂອນເງີນ

59060c190cbeef0acff9a657.png
laos_support.gif
laos_login.png